Veelgestelde vragen

Meer weten over de plannen? Hieronder zijn de veelgestelde vragen over Landgoed Voorlei te vinden, geordend per thema.

Aanleiding

Waarom worden er woningen gebouwd op Schakenbosch? Is er wel behoefte aan woningen in Leidschendam-Voorburg?
 • Schakenbosch is een oude GGZ-instelling die in 2015 is verkocht aan Schakenbosch BV om te worden herontwikkeld tot een nieuw landgoed met woningbouw.
 • Dit is gedaan volgens de gemeentelijke wensen; reeds in 2008 is door de gemeente een ruimtelijk kader vastgesteld waarin woningbouw centraal staat.
 • Woningbouw past dan ook binnen het gemeentelijk en regionaal beleid waarin de noodzaak is benoemd om nieuwe woningen in de Haagse regio te realiseren om de verwachte bevolkingsgroei te kunnen faciliteren.
 • Het groene ‘wonen op een landgoed’ past bijzonder goed bij de vraag naar kwalitatieve woningen. Deze zijn moeilijk te vinden in de dichtbebouwde Haagse Regio. We verwachten dat deze manier van wonen zeer in trek zal zijn bij de bewoners van Leidschendam-Voorburg die een volgende stap in hun wooncarrière willen zetten.
Er zijn in de directe omgeving nog meer (plannen voor) woningbouw. Is het niet genoeg inmiddels?
 • De Haagse regio blijft groeien. Wonen in de Randstad en in stedelijk gebied is populair. Er is dus zeker voldoende vraag naar woningen.
 • Door de nieuwe woningen op Landgoed Voorlei – ongeveer 325 stuks – ontstaat doorstroming in de bestaande woningen in Leidschendam; dit biedt ook mensen, bijvoorbeeld starters, die niet op Landgoed Voorlei gaan wonen meer kansen op het vinden van een woning in de gemeente.

Verkeer

Is er onderzoek gedaan naar de verkeersafwikkeling van de nieuwe woningbouwlocatie?
 • Er is onderzoek gedaan naar de verkeersafwikkeling.
 • De 325 woningen die op Landgoed Voorlei gepland zijn, worden meegenomen in het regionaal verkeersmodel.
 • Het onderzoek laat zien dat het verkeer op de Veursestraatweg maar  zeer beperkt toeneemt als gevolg van de nieuw te bouwen woningen op het landgoed en dat het niet nodig is om de verkeerssituatie bij de entree aan te passen.
Er is toch een toename van verkeer op de Veursestraatweg te verwachten, ook als gevolg van de andere woningen die gebouwd worden in de omgeving en de komst van de Mall of the Netherlands?
 • We zijn bekend met de zorg uit de omgeving dat deze weg te druk wordt door alle ontwikkelingen, waaronder Mall of the Netherlands en woningbouw in de Duivenvoordecorridor.
 • De geplande woningbouw op Landgoed Voorlei heeft echter een zeer beperkt aandeel in de toename van het verkeer.
 • De aansluiting van Landgoed Voorlei op de Veursestraatweg hoeft niet te worden aangepast.

Woningen

Welk type woningen wordt gebouwd en waarom?
 • Er worden zowel grondgebonden eengezinswoningen als appartementen gebouwd. Beiden in verschillende prijsklassen.
 • We bieden dus veel verschillende woningen die passen bij de vraag van woningzoekenden uit de nabije omgeving.
Wat is de minimale en wat zijn maximale prijzen? Hoe ligt verhouding tussen duurdere en goedkopere woningen, en tussen grondgebonden en appartementen?
 • We richten ons in de eerste plaats op “doorstromers” uit de nabije omgeving zoals gezinnen en senioren.
 • Maar we willen ook 10% woningen in het betaalbare en middensegment bouwen die geschikt zijn voor (door)starters.
 • De meeste woningen zullen in het hogere marktsegment vallen. Prijzen kunnen we nog niet noemen; daar is het nog te vroeg voor. We verwachten hierover richting 2020 meer te kunnen vertellen.
Hoe verhoudt dit type woningen zich tot de woningen die in de directe omgeving worden ontwikkeld?
 • In de Duivenvoordecorridor worden veelal vrijstaande woningen aangeboden in het luxesegment; de prijzen van de woningen op Landgoed Voorlei blijven daar onder.
Hoe hoog wordt de bebouwing?
 • De woningen worden volgens de hoogtevoorschriften van het Ruimtelijk Kader gebouwd.
 • In de kern van het gebied (het Carré) mag incidenteel tot 7 lagen (circa 22 m) hoog worden gebouwd en daaromheen maximaal 4 lagen (ca. 13 m) plus kap.
 • Hiermee blijft de bebouwing grotendeels onder de toppen van de volwassen bomen op het terrein.
Worden er naast duurdere woningen ook goedkope en middenklasse woningen gerealiseerd?
 • Ja, het Ruimtelijk Kader schrijft voor dat minstens 10% van de woningen betaalbaar en in middensegment moet zijn.
 • Het gaat dan om circa 32 woningen van het totaal.
 • Het middensegment loopt volgens het gemeentelijke beleid tot maximaal € 258.500,- voor een appartement en maximaal € 284.000 voor een eengezinswoning (prijspeil 1-1-2018).
Komen er ook huurwoningen?
 • De precieze aard van de woningen (koop of huur) is nog niet vastgelegd. De meeste woningen zullen waarschijnlijk in vrije sector koop woningen zijn.
 • In de loop van 2020 kunnen wij hier meer over zeggen.
Komt er ook sociale huurwoningen?
 • Er komen geen sociale huurwoningen volgens de gemeentelijke uitgangspunten zoals vastgelegd in het Ruimtelijke Kader uit 2017.
 • Met de gemeente is afgesproken dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Landgoed Voorlei op drie punten wordt ingevuld:
  • 10% goedkope en betaalbare woningen
  • Realisatie van een zorgvoorziening
  • In standhouden en openbaar toegankelijk houden van het groen
Komen er naast woningen ook nog andere voorzieningen?
 • Ja, er komt een verpleeghuis en een eerstelijns zorgcentrum met onder meer een huisarts.
 • Daarnaast onderzoeken wij of het mogelijk is een horecagelegenheid die alleen overdag open is te realiseren.
Komt het zorgcentrum in de kerk?
 •  Bedoeling is dat het eerstelijns zorgcentrum in de kerk komt.
Wordt er glasvezel aangelegd?
 • Ja, de woningen worden aangesloten op glasvezel.
Hoe wordt omgegaan met duurzaamheid en ecologie?
 • Het Landgoed wordt ontworpen met een zo hoog mogelijke ecologische waarde, met aandacht voor het maken en handhaven van een geschikte leefomgeving voor planten en dieren die horen in dit gebied zoals insecten, vogels, vleermuizen, inheemse bloemen en kruiden en bomen.
 • Alle woningen worden volgens de nieuwste richtlijnen (BENG) energiezuinig en duurzaam gebouwd. De woningen in de nieuwbouw worden aardgasloos verwarmd.
Hoe wordt het parkeren geregeld?
 • Alle woningen krijgen parkeerplaats op eigen terrein. Bewoners parkeren uit het zicht van de openbare ruimte. Dat kan in een parkeerkelder, in een stalling omsloten door woonbebouwing of in een parkeerschuur.
 • Parkeren in openbaar gebied zal alleen op specifieke plekken mogelijk worden gemaakt voor parkeren voor bezoekers.
 • Voor het landgoed geldt dat de auto te gast is in de openbare ruimte. Voetgangers en fietsers hebben voorrang.
Als er auto’s over het landgoed rijden, hoe verhoudt zich dat dan tot het ‘landgoed’ gevoel en de parkachtige setting?
 • De hoeveelheid verkeer in het park blijft beperkt. Er is geen doorgaand autoverkeer mogelijk en de wegen krijgen een smalle rijbaan voor de auto’s. Zodat zij alleen stapvoets kunnen rijden en elkaar kunnen passeren.

Procedure

Op welke momenten hebben bewoners/omwonenden tot nu toe kunnen reageren op de plannen?
 • In november 2016 is door de gemeente de eerste inloopavond georganiseerd. Toen is de beoogde ontwikkeling aangekondigd.
 • In april 2017 konden bewoners het concept gemeentelijk Ruimtelijk Kader inzien. In augustus van dat jaar is het concept ruimtelijk kader gepresenteerd bij de OpenRaadhuisAvond.
 • Op 12 december 2017 is het Ruimtelijk Kader door de gemeenteraad vastgesteld.
Wat is er gebeurt met de reacties?
 • De reacties van de inloopavond in april 2017 zijn uitgewerkt en betrokken bij de besluitvorming. Hiervan is een verslag te vinden op de gemeentelijke website lv.nl/schakenbosch
Hoe staat het met de twee moties die zijn ingediend toen het ruimtelijk kader is vastgesteld?
 • Er zijn twee moties ingediend:
 1. Het Burgerinitiatief aangaande het Wijkleercentrum (WLC)
 2. Het Zorginitiatief van Groep DeVlaminck inzake het handhaven van een zorgbestemming op Schakenbosch
 • Ad a: Het Wijkleercentrum (Hans van Ierland) zat afgelopen half jaar in de Kerk en is onlangs verhuisd naar de achterzijde van Vlietzicht.
 • Ad b: Het Zorgprogramma op Landgoed Voorlei is ingevuld met een Verpleeghuisfunctie (ca. 40 bedden) en een Eerstelijns zorgcentrum.
Wat is de rol van de Klankbordgroep?
 • De KBG bestaat uit 10 omwonenden die de belangen vertegenwoordigen van mensen uit de buurt. Deze zijn geselecteerd door middel van loting uit de gegadigden die zich hebben opgegeven.
 • De Klankbordgroep komt elke zes weken bijeen en wordt dan bijgepraat door de Gemeente en door Schakenbosch BV (de eigenaar) over de voortgang.
 • Zij kan dan haar ideeën, zorgen en bemerkingen kenbaar maken.
 • Deze worden gebruikt voor de verdere uitwerking van de plannen.
Hoe verloopt de procedure vanaf nu?
 • Na de vaststelling van het Ruimtelijk Kader eind 2017 is de volgende formele stap het aanpassen van het bestemmingsplan, zodat woningen kunnen worden gebouwd. Op dat punt staan we nu.
 • Voor deze procedure start de zienswijzeprocedure in november 2019.
 • Het bestemmingsplan is gebaseerd op het definitief stedenbouwkundige ontwerp; dit is de uitwerking van het Ruimtelijk Kader.

Communicatie

Hoe is er sinds de vaststelling van het Ruimtelijk Kader gecommuniceerd over de plannen?
 • In de eerste helft van 2017 heeft de gemeente een participatieproces doorlopen. Middels inloopavonden zijn wensen en opmerkingen opgehaald die hebben geleid tot het door de Gemeenteraad in december 2017 vastgestelde Ruimtelijk Kader.
 • We zijn vanaf begin 2018 druk bezig geweest met het uitvoeren van locatie-onderzoeken en het verder uitwerken van het definitief stedenbouwkundig plan.
 • Eind 2018 is ook een start gemaakt met het opstellen van de bestemmingsplandocumenten.
 • In de periode vanaf half 2018 hebben wij regulier gesproken met de Klankbordgroep (KBG) die in de eerste helft van 2018 in het leven is geroepen en die bestaat uit diverse omwonenden en belanghebbenden.
 • Vanuit de KBG worden suggesties gedaan en opmerkingen geplaatst, waarmee wij de plannen verder kunnen uitwerken.
 • Op 9 maart 2019 heeft een open dag plaatsgevonden, waarop breed is gecommuniceerd over de voorgenomen plannen.
 • Sinds die datum communiceren wij via online media, persberichten en een digitale nieuwsbrief met geïnteresseerden. Via de website kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
Wat is gedaan met suggesties van bewoners voor de planontwikkeling?
 • Wij hebben de verschillende suggesties vanuit de participatie en de moties die door de Gemeenteraad eind 2017 zijn aangenomen gebruikt voor de planuitwerking.
  • Het Wijkleercentrum heeft een tijdelijke plek gekregen in gebouw Vlietzicht.
  • Er is invulling gegeven aan de wens voor een zorgprogramma met een Verpleeghuisfunctie (ca. 40 bedden) en een Eerstelijns zorgcentrum.
  • De vormgeving van het openbaar toegankelijke groene karakter van het Landgoed is nadrukkelijk aandachtspunt geweest; ook in de toekomst kunnen omwonenden in en door het Landgoed lopen en fietsen.
  • We hebben het woningaanbod zo breed gemaakt dat deze goed aansluit bij de behoefte in de regio en aan doorstroming in de omgeving. De woningen zijn aantrekkelijk voor senioren en gezinnen, maar ook voor (door)starters. Er komen woningen in verschillende prijsklassen.
  • In oktober 2019 hebben wij een oproep gedaan aan de omgeving om ideeën in te dienen in het kader van de inrichting van het openbaar gebied. Op 13 november vindt over dit onderwerp een workshop plaats met naast de inzenders ook betrokken experts en adviseurs (o.m. de landschapsarchitect), leden van de Klankbordgroep en ons eigen team. In de workshop worden ideeën besproken en getoetst op haalbaarheid en inpasbaarheid.
Waar kan ik meer informatie krijgen over de ontwikkeling van het Landgoed?
 • Op de website voorlei.nl staat meer informatie. Ook kunt u zich hier aanmelden als u interesse heeft in een woning en als u de digitale nieuwsbrief wilt ontvangen.
 • In 2020 wordt een informatiecentrum ingericht naast de kerk waar u ook langs kunt gaan voor informatie over Landgoed Voorlei en de te ontwikkelen woningen.

Bomen

Blijft het parkbeeld in stand?
 • Uitgangspunt is zoveel mogelijk van het volgroeide groen te handhaven en de 325 woningen daartussen goed in te passen.
 • Op het Landgoed wordt straks slechts 3 van de in totaal circa 30 hectare bebouwd. Dat is dus slechts 10%. Een ongekend groene omgeving dus zo middenin de Randstad. Er wordt overigens netto niks meer bebouwd dan de bebouwing zoals die er voorheen stond van de oorspronkelijke GGZ-instelling.
 • Daarnaast gaan we de kwaliteit van het groen op Landgoed verder verhogen.
 • We gaan circa 600 nieuwe Lindenbomen planten. De kwaliteit van het groen zal verder verbeteren omdat wij vanaf nu structureel onderhoud plegen.
 • Op het terrein staan veel populieren die aan het einde van hun leven zijn; deze worden vervangen door duurzame boomsoorten zoals linde, eik en beuk.
Wat is er uit het bomenonderzoek gebleken?
 • We hebben in 2018 een expert een nauwkeurige inventarisatie van de bestaande bomen laten maken op het Landgoed.
 • Gebleken is dat er veel waardevolle bomen zijn op het Landgoed, maar ook dat er sprake is van achterstallig boomonderhoud. Door de inventarisatie zijn wij nu in staat om heel precies beslissingen te nemen over welke bomen we moeten behouden en welke minder waardevol zijn (zoals veel Populieren die na ca. 80 jaar aan het einde van hun levensduur zijn gekomen).
Worden vergunningen aangevraagd?
 • Voor de kap van bomen vragen wij uiteraard kapvergunningen aan. In deze vergunningaanvragen wordt ook de verplichting tot herplanting concreet ingevuld.
 • Begin september 2019 hebben wij een kapvergunning aangevraagd voor de kap van een groot aantal populieren op het landgoed; deze bomen zijn groot en niet meer veilig. Voor elke gekapte boom herplanten wij een nieuwe.
Hoe wordt te werk gegaan?
 • Wij stellen in nauw overleg met onze groenbeheerder een onderhouds- en herplantingsplan op waarin wordt vastgelegd hoe en wanneer wordt gekapt. Hierbij wordt rekening gehouden met het broed- en plantseizoen.
Wanneer gaan jullie kappen?
 • Er is inmiddels een start gemaakt met het inlopen van achterstallig groenonderhoud en het aanpassen van het groen zodat het past in de plannen voor de groenstructuur van het Landgoed.
 • In de loop van 2020 gaan wij in stappen het bestaande groen aanpassen en nieuwe aanplant realiseren. Onder andere de kap van een groot aantal populieren zal begin 2020 plaatsvinden. Deze staan langs het ‘Zwarte pad’, het laantje dwars op de Lijtweg, langs de Frekeweg en het bosvak rechts van de entree.
Hoeveel bomen gaan jullie kappen?
 • Wij zijn nog niet zover dat we precies weten welke bomen wanneer worden gekapt en hoeveel dat er in totaal zijn. Voor elke boom die wordt gekapt, wordt een nieuwe geplant. Uiteindelijk is het de bedoeling dat met deze ingrepen het bomenbestand verbeterd wordt. Dit betekent dat het gaat bestaan uit meer hoogwaardige boomsoorten.
 • Begin september 2019 hebben wij een kapvergunning aangevraagd voor de kap van een groot aantal populieren op het landgoed; deze bomen zijn groot en niet meer veilig. Voor elke gekapte boom, planten wij een nieuwe.
Hoe wordt er over gecommuniceerd?
 • Wij communiceren tijdig met de directe omgeving over activiteiten die we ondernemen in het groen. Dat doen we voornamelijk via de website www.voorlei.nl en via de digitale nieuwsbrief van Landgoed Voorlei aan de mensen die zich daarvoor hebben opgegeven.

Toegankelijkheid

Blijft Landgoed Voorlei vrij toegankelijk voor wandelaars, fietsers, etc.?
 • Ja, het Landgoed blijft openbaar toegankelijk. Ook voor (aangelijnde) honden.
Komen er nog extra voorzieningen in het Park waar ook omwonenden gebruik van kunnen maken? Zo ja welke?
 • Ja, het Eerstelijnsgezondheidscentrum.
 • We onderzoeken de mogelijkheid voor vestiging van een kleinschalige horeca-uitspanning op Landgoed Voorlei (dag horeca).
 • We hebben een oproep gedaan onder omwonenden om mee te denken over de inrichting van het park.
Op welke manier wordt Landgoed Voorlei ontsloten?
 • Het Landgoed wordt voor al het autoverkeer bereikbaar via de bestaande entree aan de Veursestraatweg.
 • Voor fiets- en voetgangersverkeer komt er ook een nieuwe dwarsverbinding die de Graaf Adolflaan verbindt met de Noortheylaan. De Frekeweg blijft ook voor fiets- en voetgangersverkeer beschikbaar.
Kan ik in de toekomst ook met mijn paard over Landgoed Voorlei rijden?
 • Er komen geen specifieke voorzieningen voor paarden op het landgoed zoals ruiterpaden e.d. Vanzelfsprekend mag met een paard wel op de openbare weg worden gelopen.

Woningbouwinteresse

Wanneer worden de 1e woningen opgeleverd?
 • De eerste woningen worden naar verwachting in de loop van 2021 opgeleverd.
Wanneer worden de laatste woningen opgeleverd?
 • De laatste woningen zullen richting 2026 worden opgeleverd, afhankelijk van de snelheid van de verkoop.
Krijgen inwoners van Leidschendam-Voorburg voorrang bij kopen van een woning?
 • We zullen de woningen op volgorde van aanmelding behandelen. Dat heeft dus niet persé te maken met het feit of mensen wel/niet uit Leidschendam-Voorburg komen.
Waar kan ik mij aanmelden voor een woning?
Kan ik ook zelf een woning bouwen op het Landgoed?
 • Mogelijk worden enkele kavels als bouwkavel aangeboden. Als hierover meer duidelijk is dan zullen wij hierover nader berichten.
Geldt bij de verkoop van de woningen ‘wie het eerst komt, het eerst maalt?’ Of te wel, heb ik voorrang wanneer ik me nu aanmeldt?
 • U kunt zich uiteraard aanmelden als geïnteresseerde. De exacte verkoopprocedure zullen wij later bekend maken, maar uiteraard geldt dat mensen die zich nu al bij ons melden een streepje voor hebben.
Hoeveel architecten zijn er betrokken bij het ontwerp van de woningen?
 • In totaal zijn er 7 verschillende architectenbureaus betrokken. Betrokken architecten zijn:- Wiel Arets – Huizen aan de Vijver
  – De Zwarte Hond – De Carré
  – Peter Bovijn – De Boomgaard
  – Liesbeth van der Pol (DOK Architecten) – Pauwentuin
  – Braaksma & Roos – Vlietzicht
  – ZECC – Duivenhof
  – Hylkema Erfgoed – herbestemming bestaande gebouwen in de Carré

Daarnaast is er ook West8 betrokken als landschapsarchitect.

Is er al veel interesse voor de woningen? Hebben mensen zich al gemeld?
 • Er zijn veel mensen geïnteresseerd in het plan. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website www.voorlei.nl. Zij ontvangen dan de nieuwsbrief van Landgoed Voorlei.

Divers

Blijft de Dierenweide?
 • Nee, de Dierenweide blijft in elk geval niet op de huidige locatie. De stichting die de Dierenweide beheert is geen huurder, maar gebruiker van het terrein. Er is contact met de stichting over een passende oplossing voor de Dierenweide.
Wat is stand van zaken m.b.t. Noorthey? Gaan jullie dat ook kopen en in de plannen betrekken?
 • Over Noorthey zijn wij momenteel met de gemeente in gesprek; de gemeente wenst de ontsluiting van dit gebied via Voorlei te laten lopen. Dit stelt denken wij specifieke eisen aan de ontwikkeling van Noorthey. Wij willen voorkomen dat de wegen in Voorlei een ontsluitingsfunctie boven de wijk krijgen. Dit past niet goed met het landgoed concept.
Hoeveel huurders zitten er op dit moment op het Landgoed? Moeten die er binnenkort weg?
 • Wij hebben een aantal ‘bewakers’ die in de gebouwen wonen; deze houden een oogje in het zeil voor de veiligheid.
 • Er zijn in totaal zes dienstwoningen op het terrein met reguliere huurders. Daarvan kunnen vier woningen blijven bestaan. Voor deze vier huurders verandert niets.
 • Twee woningen verkeren in slechte staat en worden dus waarschijnlijk gesloopt. Tot het zover is, kunnen de huurders gewoon in de woning blijven wonen. Met deze huurders is goed contact over een passende oplossingen. Hierbij kan gedacht worden aan aanbieden van passende vervangende woonruimte of anderszins.
Hoeveel gebouwen staan er nu op het landgoed? Blijven die allemaal staan of worden er nog gebouwen gesloopt?
 • De tijdelijke bebouwing aan de noordzijde (Ursulakliniek) wordt gesloopt. Ook voor gebouw Vlietzicht hebben wij geconstateerd dat sloop de enige optie is vanwege de slechte technische kwaliteit van het gebouw. Dit gebouw zal in aangepaste vorm worden teruggebouwd. Voor de Kerk (gemeentemonument) hebben wij nu een invulling gevonden (zorginstelling). Voor het Economiegebouw en het Hoofdgebouw zoeken we  een passende herbestemming.
Waarom is gekozen voor de naam Landgoed Voorlei?
 • De naam Landgoed Voorlei verwijst naar de landgoederenzone, waaronder Duivenvoorde, de Horsten, Rosenlust, Berenstein en Berbice. ‘Voor’ verwijst naar Voorburg/Voorschoten en ‘Lei’ naar Leidschendam. Voorlei; op de rand van stad en land en op de grens van Voorschoten en Leidschendam. Een Lei betekent grens en laan en een Lei is ook een boomsoort die veel op landgoederen voorkwam (Leiboom, Leilinde).
  Deze bomen geven woningen een klassieke en rustieke uitstraling en vormen een bijzondere vorm van erfafscheiding.
 • Er is bewust afscheid genomen van de naam Schakenbosch voor de nieuwe ontwikkeling. Zodat met een nieuwe naam, een schone lei, kan worden begonnen aan een nieuw hoofdstuk in de ontwikkeling van het Landgoed. Schakenbosch wordt geassocieerd met de zorginstelling.