Denkt u mee over de inrichting van Landgoed Voorlei?

11 oktober 2019

 

Op woensdag 13 november organiseren we een workshop over de inrichting van de openbare ruimte op Landgoed Voorlei. De deelnemers, de landschapsarchitect, leden van de Klankbordgroep en ons team bespreken vier relevante thema’s voor de inrichting van het landgoed. Dit zijn Sport & Spel, Ecologie, het Entreehuisje en Beheer & Onderhoud. Een uitgelezen gelegenheid om uw ideeën in te brengen ten behoeve van de toekomst van dit prachtige landgoed.

Wij zijn benieuwd naar uw ideeën
In september deden we een oproep om ideeën rond de vier bovengenoemde thema’s in te dienen. Extra ideeën zijn nog steeds van harte welkom! De Klankbordgroep beoordeelt in samenwerking met ons team alle ingediende ideeën op basis van creativiteit en haalbaarheid en bepaalt daarmee welke inzenders worden uitgenodigd voor deelname aan de workshop. In de workshop gaan wij daarmee gezamenlijk aan het werk.

De workshop
Locatie: Veurgebouw (eerste verdieping), Veursestraatweg 185, Leidschendam

Het programma
19.15 uur: De koffie staat klaar, daarna gaan we van start met het volgende programma:
19.30 uur: Toelichting op de plannen voor de inrichting van de openbare ruimte op Landgoed Voorlei en het programma van de avond door landschapsarchitect Edzo Bindels.
19.40 uur: Korte presentatie van vier experts over de vier thema’s. Hierna kiest elke deelnemer twee thema’s waaraan hij/zij in de workshoprondes wil werken.
20.00 uur: Workshopronde 1 – u gaat in groepjes en onder leiding van een expert aan het werk aan thematafels. Voor alle thema’s is inspirerend beeldmateriaal aanwezig zodat we samen zo concreet mogelijke ideeën kunnen ontwikkelen.
20.30 uur: Workshopronde 2 – idem workshopronde 1
21.00 uur: Presentatie van de resultaten van de thematafelsessies aan de hele groep.
21.30 uur: Afsluiting

De resultaten worden vastgelegd in een tekstueel verslag én tekeningen. De resultaten die in het plan passen en financieel haalbaar zijn, nemen we mee in de verdere vormgeving van het landgoed.

Ideeën indienen en aanmelden voor de workshop
U kunt uw ideeën indienen en/of zich aanmelden voor de workshop via info@voorlei.nl. Dit kan tot 1 november o.v.v. uw naam en adres. We vragen u daarbij aan te geven in welk(e) thema (’s) u geïnteresseerd bent. Gezien het interactieve karakter van de avond hanteren we een maximum aantal deelnemers. U ontvangt bericht of u kunt deelnemen.

Deel uw idee over de openbare ruimte van Landgoed Voorlei

18 september 2019

 

Landgoed Voorlei is en blijft een vrij toegankelijk landgoed. Ideaal om te wandelen, te fietsen en volop te genieten van de natuur. Bij de inrichting van de openbare ruimte willen wij dan ook goede ideeën van onze buren, bewoners of bezoekers meenemen in de planvorming. We nodigen u dan ook van harte uit om uw ideeën met ons te delen.
Meedenken kan over de nieuwe functie van het entreehuisje. Of over bijvoorbeeld het plaatsen van bijenkasten en de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Vindt u dat er speelplekken voor kinderen moeten komen of juist sporttoestellen voor volwassenen? Hoe kunnen we het beheer van de openbare ruimte organiseren en met wie? Als u een goed idee heeft, dan horen wij dat graag. Stuur uw idee naar info@voorlei.nl en misschien wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan een workshop met de landschapsarchitect, leden van de Klankbordgroep en ons eigen team van betrokkenen.

U kunt uw idee indienen tot 15 oktober 2019. Doe dat op uw eigen manier. Wij zijn sowieso blij met uw inbreng. We beoordelen de ideeën samen met de Klankbordgroep op creativiteit en haalbaarheid. Tijdens een workshop in november gaan we met experts doorpraten over een selectie van de ideeën voor de volgende onderwerpen: 1) Sport en spel, 2) Ecologie, 3) het Entreehuisje en 4) het Beheer en Onderhoud. Als de resultaten van de workshop in het plan passen en financieel haalbaar zijn, nemen we deze mee in de vormgeving van het landgoed.

Een nieuw thuis voor vleermuizen

18 september 2019

 

Ecologen van adviesbureau Aveco de Bondt brengen de ecologische waarden van Landgoed Voorlei in kaart. Onderzocht is de aanwezigheid van beschermde flora en fauna. Duidelijk is geworden dat er verschillende vleermuizenpopulaties op het Landgoed zijn. Er zijn dan ook speciale kasten geplaatst om de populaties tijdens de realisatie van de bouwplannen een veilige verblijfplaats te geven. Op dit moment hangen er al kasten aan o.a. het Ketelhuis en het kantoorpand naast de Kerk.

Uitgangspunt is dat mens en dier zich thuis voelen op het Landgoed. De natuur neemt dan ook een vooraanstaande plaats in bij de plannen voor de nieuwbouw en de openbare ruimte. Het natuur inclusieve ontwerp zorgt ervoor dat het gebied zich zal ontwikkelen tot een aantrekkelijk ecosysteem op de grens van stad en land.

Aanvraag kapvergunning

18 september 2019

 

Begin september hebben wij een kapvergunning aangevraagd voor een groot aantal bomen op ons Landgoed. Deze kap dient twee doelen: het verwijderen van de populieren die niet langer veilig zijn en de beplanting van hoogwaardiger boomsoorten. Zodat de ‘groene’ kwaliteit van het landgoed omhoog gaat. De kap zal op 4 plekken plaatsvinden: langs het ‘Zwarte Pad’, een dwarspad op de Lijtweg, een bosperceel nabij Vlietzicht en tenslotte langs de Frekeweg. Voor elke gekapte boom planten wij een nieuwe boom op ons Landgoed terug. De kap zal begin volgend jaar plaatsvinden en we denken nog na over creatief hergebruik van het kaphout op het landgoed.

Een gedeelte van de populieren heeft een matige kwaliteit. De bomen vormen een potentieel veiligheidsrisico omdat ze takken kunnen verliezen en kunnen omwaaien in een storm. Populieren zijn snelle groeiers en hebben een beperkte levensduur. Als ze te groot worden, worden ze onveilig. De kap wordt voorbereid en begeleid door een boomdeskundige en een ecoloog heeft de ecologische waarde van de te kappen bomen zorgvuldig in kaart gebracht. We hebben er overigens voor gekozen om in de winter te kappen omdat we dan broedende vogels en andere dieren niet storen. Uiteraard hebben we deze werkzaamheden besproken met de betrokken bewoners en houden wij betrokkenen op de hoogte van eventuele ontwikkelingen en/of nadere informatie.

Bestemmingsplan stand van zaken

18 september 2019

 

Samen met de gemeente werken wij aan het nieuwe bestemmingsplan voor Landgoed Voorlei. De verwachting is dat de gemeente het nieuwe bestemmingsplan in oktober a.s. openbaar zal maken en in het najaar zal ook een informatieavond worden georganiseerd. Begin volgend jaar verwachten wij dat de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt. Dit plan is vervolgens de basis voor de realisatie van Landgoed Voorlei.

Archeologisch onderzoek op Landgoed Voorlei

18 september 2019

 

Bureau Transect heeft in juni een inventariserend archeologisch veldonderzoek uitgevoerd in het kader van de bestemmingsplanprocedure. Met een groot aantal grondboringen is de ondergrond van Landgoed Voorlei nauwkeurig in beeld gebracht en inmiddels is dit onderzoek afgerond. De conclusie is dat er met dit onderzoek geen bijzonderheden in de bodem zijn aangetroffen.

Deze uitkomsten worden in het bestemmingsplan meegenomen. De verwachting is wel dat we ook in de toekomst opnieuw nader onderzoek zullen verrichten. Met name op die plekken waar bouwactiviteiten zijn gepland.

Toelichting door erfgoedexpert Ben Verfürden

4 september 2019

 

Ben Verfürden is directeur van Hylkema Erfgoed, Advies en Ontwerp, gespecialiseerd in de restauratie en herbestemming van monumenten. Het bureau adviseert over de omgang met de bestaande bebouwing op Voorlei en ontwerpt de woningen in de te handhaven gebouwen. In deze video vertelt Ben over het erfgoed op Voorlei.

Toelichting door landschapsontwerper Edzo Bindels

25 juni 2019

 

Edzo Bindels is Partner en landschapsontwerper bij het gerenommeerde bureau West 8. West 8 heeft een lange staat van dienst in het ontwerpen van landgoederen en parken. Met zijn collega’s ontwierp hij het stedenbouwkundig plan en de groenstructuur van Landgoed Voorlei. In deze video legt hij uit hoe West 8 het echte landgoedgevoel neerzet, met respect voor de historie van de plek.

Open Dag

25 juni 2019

 

Zaterdag 9 maart j.l. vond de open dag plaats in het Veurhuis op Landgoed Voorlei, het voormalig Park Schakenbosch. Bezoekers konden zo kennisnemen van de actuele status van de plannen en in gesprek gaan met de experts. Daarnaast werden zij uitgenodigd om met een routekaart in de hand een rondwandeling over het Landgoed te maken. De routekaart toonde per deellocatie de hoofdlijnen van het plan. Op de drukbezochte open dag spraken wij met omwonenden en geïnteresseerden.
Een kleine greep uit hun reacties:

“De waterpartijen, de bomen en het behoud van het park spreken mij erg aan. Dat geldt evenzeer voor de diversiteit aan nieuwbouw.”

“Ik wil me er sterk voor maken om 1 of meer gemeenschappelijke ruimtes te creëren. Zodat de bewoners elkaar makkelijk kunnen ontmoeten. En er eenvoudig gemeenschappelijke activiteiten kunnen worden georganiseerd. Misschien is een tuinpark een goed voorbeeld. Dan kan samen worden onderhouden en vormt een aantrekkelijk decor voor activiteiten.”

“Uitstekend georganiseerde open dag. Blij dat we gekomen zijn. Erg te spreken over hapjes, drankjes, informatievoorzieningen, activiteiten voor de kinderen.”

Zorgcentrum op Landgoed Voorlei

25 juni 2019

 

Stichting Cardia en Schakenbosch BV bereiden samen de komst voor van een kleinschalig verpleeghuis op Landgoed Voorlei. Dit verpleeghuis komt in de nieuwbouw achter de monumentale kerk en biedt plaats aan zo’n 48 bewoners. In de kerk wordt een eerstelijns gezondheidscentrum gevestigd met rechtstreeks toegankelijke zorg. De twee gebruikers delen een gezamenlijke entree. Met dit zorgcluster wordt invulling gegeven aan de wens om de zorgfunctie op het Landgoed voort te zetten.

Naar verwachting start de bouw in 2020. Het verpleeghuis zal dan in 2022 haar deuren openen. De kerk wordt ingericht als een multifunctionele ruimte waarin naast zorg ook ruimte is voor vieringen van Cardia en mogelijk culturele activiteiten. Onderdeel van de plannen wordt ook horeca aan de voorzijde van de kerk.

Hans Broekman (Directeur Schakenbosch BV): “Zorg zit in het DNA van deze plek. Wij zijn blij dat we met Cardia een partner hebben gevonden die hier invulling aan kan geven. Landgoed Voorlei is een plek waar mensen zich in alle leeftijdsfasen thuis moeten kunnen voelen.”

Bestemmingsplan

25 juni 2019

 

De gemeente en Schakenbosch BV werken hard aan het tot stand komen van het Ontwerp Bestemmingsplan voor Landgoed Voorlei. In dit bestemmingsplan worden de planologisch-juridische kaders voor de nieuwe ontwikkeling vastgelegd. Dit bestemmingsplan wordt naar verwachting na de zomervakantie ter visie gelegd door de gemeente. U zult hierover rond die tijd door de gemeente nader worden geïnformeerd.

De huidige bestemming van Schakenbosch is zorg. Het bestemmingsplan dateert uit 1978 en is dan ook ruim over de datum. Middels een zogenaamde Beheersverordening is het plan geconserveerd. Het nieuwe bestemmingsplan laat maximaal 325 woningen en een zorgvoorziening toe in het gebied. Verder is het Ruimtelijk Kader uit december 2017 richtinggevend.

Archeologisch onderzoek op Landgoed Voorlei

25 juni 2019

 

In de zomermaanden wordt er op Landgoed Voorlei een zogenaamd boorkernenonderzoek uitgevoerd. Zo’n 290 boringen tot ca. 3 meter diep moeten een beter inzicht opleveren in de archeologische situatie ter plaatse. Het gebied maakt deel uit van een zone waar een vergrote kans is op het vinden van archeologische resten. Een helder beeld van de archeologische situatie van het Landgoed is nodig voordat het bestemmingsplan door de gemeente kan worden vastgesteld.

Op basis van dit onderzoek wordt bepaald welk vervolgonderzoek nodig is. Een eventueel vervolgonderzoek zal in het najaar plaatsvinden in de vorm van een zogenaamd proefsleuvenonderzoek op plekken die daartoe aanleiding geven. Zo nodig informeren wij u hierover opnieuw.

Snoeiwerkzaamheden op Landgoed Voorlei

28 maart 2019

 

Vanaf maandag 25 maart is de hovenier bezig met snoeiwerkzaamheden in het park. Dit gaat ongeveer 6 tot 7 dagen duren.  Hiervoor rijden er de komende dagen grote trekkers door het park. Zij rijden de gerooide takken naar achteren. Daar worden ze tot snippers vermalen en gecomposteerd. Deze compost wordt later weer in het park gebruikt.  De hoveniers houden uiteraard zo goed mogelijk rekening met wandelaars en andere parkbezoekers. Wij vertrouwen op wederzijds begrip en voorzichtigheid.

Open dag Landgoed Voorlei 9 maart

21 februari 2019

 

Zaterdag 9 maart a.s. bent u tussen 15.00 en 17.30 uur welkom in het Veurhuis aan de Veursestraatweg 185. Deze middag kunt u op elk gewenst moment tussen 15.00 en 17.30 uur op eigen gelegenheid de actuele status van de plannen komen bekijken en in gesprek gaan met diverse betrokken experts. Daarnaast kunt u, aan de hand van een speciale routekaart die een vooruitblik geeft op de hoofdlijnen van het plan, een rondwandeling maken over het park. Speciaal voor kinderen is er gelegenheid om onder begeleiding te knutselen.

Om te kunnen anticiperen op het aantal gasten is aanmelding vooraf noodzakelijk. Graag vóór 4 maart via info@voorlei.nl o.v.v. Open dag Landgoed Voorlei. Geeft u alstublieft ook aan met hoeveel personen u gaat komen.