Digitale informatiebijeenkomst goed bezocht

6 november 2020

Zaterdag 24 oktober vond de digitale informatiebijeenkomst over de plannen voor Schakenbosch plaats. Graag hadden wij omwonenden en geïnteresseerden met een warme kop koffie en koeken ontvangen in de kerk op Schakenbosch. Door de realiteit van vandaag moesten wij uitwijken naar een plan B: een gestructureerde digitale bijeenkomst waar ruim 100 omwonenden, andere inwoners van de gemeente en overige geïnteresseerden aan deelnamen. De deelnemers werden welkom geheten door wethouder Rouwendal. Daarna vond een uitgebreid vraaggesprek plaats met panelleden van de gemeente en van Schakenbosch BV. Ook de deelnemers konden tussendoor schriftelijk vragen stellen aan de panelleden, die vervolgens door de gespreksleider gesteld werden aan het panel. Via een live online enquête werd opgehaald hoe de deelnemers Schakenbosch nu en in de toekomst graag zien en hoe ze denken over het plan en onderwerpen zoals groen, woningbouw en verkeer.

Constructieve gesprekken

We zijn blij dat we na een periode van radiostilte weer in gesprek zijn geweest met belanghebbenden en geïnteresseerden. Wij zijn van mening dat er een mooi plan ligt met respect voor cultuurhistorie en natuur. Een plan waarmee we een bijdrage leveren aan de woningnood in Leidschendam-Voorburg, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteiten van Schakenbosch. Ja, er zijn kritische kanttekeningen geplaatst door een aantal belanghebbenden en daar gaan we zorgvuldig mee om. De informatiebijeenkomst van 24 oktober laat echter een genuanceerd beeld zien. Kritiek en enthousiasme liggen dichter bij elkaar dan het schijnt. Alle betrokkenen delen de waarden: groen, openbaar, rustig en duurzaam. Wij staan als Schakenbosch volledig achter deze waarden die de ankerpunten van ons plan vormen.

Vervolgtraject

De resultaten van de digitale bijeenkomst en de ronde tafelgesprekken die hebben plaatsgevonden met direct betrokkenen gaan we de komende weken verwerken en analyseren. De wens om duidelijk en proactief te informeren nemen wij ter harte. Wij zullen de komende periode de website www.voorlei.nl van nieuwe informatie voorzien. Het aangepaste bestemmingsplan komt begin 2021 in de gemeenteraad. We kijken uit er naar uit!

Bijeenkomst terugkijken

Was u niet in staat bij de bijeenkomst te zijn en wilt u deze graag terugkijken? Dat kan via deze link. Alle vragen die door deelnemers tijdens de bijeenkomst zijn gesteld, zijn schriftelijk beantwoord en kunt u hier vinden. De resultaten van de live enquête kunt u hier bekijken.

Aanvullende participatieronde

5 oktober 2020

Beste buurtbewoners en geïnteresseerden,

De wereld is in korte tijd drastisch veranderd. Sinds onze laatste nieuwsbrief – verzonden in december vorig jaar – zijn we in de ban van Corona. Ook Leidschendam-Voorburg blijft hiervoor niet gespaard. We hopen dat alle getroffenen spoedig herstellen of hersteld zijn en wensen eenieder allereerst een goede gezondheid toe.

Het nieuwe normaal. Ook op Schakenbosch is dat nu de vanzelfsprekende praktijk. Gelukkig lukt het de wandelaars die door en over ons terrein struinen prima om de anderhalve meter in acht te nemen. Er is ruimte genoeg en wat ons betreft voor iedereen, óók in de toekomst.

Kort voor de zomervakantie vergaderde de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg over het bestemmingsplan Schakenbosch, dat aangepast moet worden om de ontwikkeling van Landgoed Voorlei mogelijk te maken. Een bij meerderheid aangenomen amendement riep onze plannen tijdelijk een halt toe. En dat betreuren wij. Want met de komst van een openbaar park, een eerstelijnszorgcentrum, een brede mix van woningen voor jong en oud, alleenstaanden en gezinnen, én mogelijkheden voor een Wijkleercentrum geloven wij dat Schakenbosch een aantrekkelijk, inclusief woongebied kan worden.

Het vroegere Schakenbosch, voor degenen die dat zich herinneren, was veel dichter bebouwd dan het huidige. Het terrein was thuis voor de cliënten van het daar toen gevestigde GGZ en daarvóór van de Stichting Hulp en Heil. Veel van de in die tijd gebouwde opstallen zijn in de tussentijd gesloopt. Toen wij het prachtige terrein jaren geleden aankochten, namen wij ons voor dat het niet alleen voor ooievaars en andere dieren groen en toegankelijk moest zijn, maar ook voor alle inwoners van Leidschendam-Voorburg. Wij hebben het terrein daarom al die jaren onderhouden zodat iedereen hier prettig en veilig kan verblijven.

Wij geloven in onze ambities voor Schakenbosch; groen, inclusief en duurzaam. Een aantrekkelijk woongebied én openbaar park voor bewoners en bezoekers. Wij staan klaar om zo snel mogelijk onze plannen voor Landgoed Voorlei te realiseren. Wij willen echter aan de wens van de gemeenteraad tegemoet komen om de omgeving nogmaals de kans te bieden om belangen en wensen kenbaar te maken. Wij geven daarom samen met de gemeente invulling aan een aanvullend participatietraject.

Op zaterdag 24 oktober organiseren wij een (mogelijk digitale) informatiebijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is in de plannen en daarop reactie wil geven. We gaan met u in gesprek binnen de dan geldende COVID regels. De komende weken ontvangt u van ons nadere informatie over hoe wij dat vorm gaan geven.

Wij hopen en vertrouwen op een goede afloop en zien uit naar verder gesprek.

Met vriendelijke groet, Directie Schakenbosch

Hans Roelofs,
Mark de Kruijk

Eerdere publieke bijeenkomst op Schakenbosch (Maart 2019)

Afsluiting Schakenbosch voor gemotoriseerd verkeer

5 oktober 2020

Met ingang van dinsdag 6 oktober wordt Schakenbosch afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dit wordt gedaan door het blokkeren van de wegen met boomstammen. Schakenbosch blijft toegankelijk voor bewoners van het terrein en hulpdiensten via een slagboom bij de Veursestraatweg. Het terrein blijft óók toegankelijk voor wandelende en fietsende bezoekers. Parkeren op het terrein is helaas niet meer mogelijk.

Er is een aantal aanleidingen voor deze stap. Afgelopen jaar vond diverse malen illegale vuilstort plaats op het terrein. Onlangs is er koper gestolen uit één van de gebouwen. Onze antikraakbewoners klagen verder over onwenselijke nachtelijke activiteiten, waaronder handel in én gebruik van drugs.

De politie en brandweer zijn op de hoogte van de afsluiting. Ook de bewoners van het terrein zijn geïnformeerd. Omdat het terrein vanaf de Veursestraatweg ná de Van Ruytenburghlaan wordt afgesloten, blijft GGZ Rivierduinen per auto bereikbaar voor medewerkers en bezoekers.

Onderhoud van het groen

27 februari 2020

Onlangs zijn verschillende bomen gekapt op het landgoed. Deze kwetsbare bomen vormden een risico voor de veiligheid in het park, omdat ze vanwege ouderdom konden omwaaien of takken konden verliezen. Inmiddels zijn alle werkzaamheden omtrent de kap afgerond. Om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk weer nieuwe, volwassen bomen voor in de plaats staan, zijn de voorbereidingen voor herplant inmiddels in volle gang. We streven ernaar om voor de zomer de herplant te hebben afgerond.

Landgoed Voorlei blijft groen en toegankelijk

16 december 2019

 

Veel mensen vragen zich af of Landgoed Voorlei ook in de toekomst vrij toegankelijk blijft. Het simpele antwoord daarop is ‘ja’. Dit ligt vast in het ‘Ruimtelijk Kader’ van de gemeente. Daarnaast gaan forse investeringen in het groen ervoor zorgen dat het park nog mooier wordt. Met de gemeente worden afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud, zodat het park ook in de toekomst mooi blijft. In het bestemmingsplan is vastgelegd welk deel van het landgoed bebouwd mag worden. De dichtheid van de bebouwing op het landgoed ligt met ca. 10 woningen per hectare uitzonderlijk laag, zeker in vergelijking met andere woningbouwprojecten in de Randstad. Dit betekent dus dat iedereen van het groen op Landgoed Voorlei kan blijven genieten.

Workshop 13 november j.l.

16 december 2019

 

De hoogwaardige en aantrekkelijke inrichting van de openbare ruimte is een belangrijke pijler van Landgoed Voorlei. Op 13 november j.l. organiseerden we dan ook een workshop over dit onderwerp. Onder leiding van experts spraken omwonenden en andere geïnteresseerden over de thema’s sport en spel, invulling van het entreehuisje, ecologie en beheer. Inmiddels is het verslag in tekst en beeld beschikbaar. U kunt het via deze link downloaden. Op dit moment wordt de haalbaarheid van een aantal ideeën onderzocht. Ook wordt gekeken of een aantal ideeën mogelijk al direct opgepakt kan worden.

Bekijk hier de video voor een kort beeldverslag van de workshop inclusief wat interviews met deelnemers.

Help het landgoed schoon en veilig te houden

16 december 2019

 

Iedereen kan op dit moment genieten van Landgoed Voorlei. Ook bezoekers kunnen helpen om het landgoed een aangename plek te laten blijven. We vragen bezoekers:

  • Het landgoed schoon te houden door al het afval mee te nemen.
  • Honden aan te lijnen en hondenpoep op te ruimen.
  • De rust en stilte op het landgoed te respecteren.
  • Op de paden te blijven om het groen niet te beschadigen.

Op Landgoed Voorlei is geen surveillance. We zijn dus afhankelijk van uw oplettendheid. Mocht u onraad bemerken in of aan de gebouwen dan verzoeken wij om onze beheerder HOD te informeren: 030-2511911 / info@hod.nl. Bij algemene onraad kunt u de politie bellen: 0900-8844.

De klankbordgroep aan het woord

16 december 2019

 

De gemeente heeft voor het planproces een klankbordgroep in het leven geroepen om regelmatig de plannen te bespreken. Deze klankbordgroep, die bestaat uit een tiental betrokken buurtbewoners, laat zich door de gemeente en ontwikkelaar informeren en geeft feedback op de plannen.

In dit filmpje hoort u de mening van twee klankbordgroepleden over dit proces.

Verkoopplanning

16 december 2019

 

Ten aanzien van de planning van de verkoop van de nieuwe woningen op Landgoed Voorlei geldt dat naar verwachting begin 2021 gestart wordt met de verkoop van het eerste deelplan. De verkoop vindt plaats per deelplan en loopt door van 2021 tot naar verwachting 2025. De exacte planning wordt in de loop van 2020 duidelijk. De verkoopprijzen worden steeds, vlak voor de start verkoop, per deelplan bekend gemaakt. Houd voor actuele informatie de website www.voorlei.nl en deze digitale nieuwsbrief in te gaten.

Werkzaamheden Ursulapaviljoen

16 december 2019

 

Het witte tijdelijke gebouw aan de noordzijde van het landgoed, het zogenaamde ‘Ursulapaviljoen’, wordt na ruim 20 dienstjaren verwijderd. Het gebouw wordt elders in het land weer opgebouwd. Het eerste deel van het Ursulapaviljoen is vorig jaar al verwijderd. De werkzaamheden vinden plaats in januari 2020 en zullen enkele dagen duren. Wij streven ernaar de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Verslag workshop inrichting openbare ruimte Landgoed Voorlei

12 december 2019

 

Op woensdag 13 november organiseerden wij een workshop over de inrichting van de openbare ruimte op Landgoed Voorlei. De deelnemers, de landschapsarchitect, leden van de Klankbordgroep en ons team gingen in gesprek over vier relevante thema’s voor de inrichting van het landgoed. Dit waren Sport & Spel, Ecologie, het Entreehuisje en Beheer & Onderhoud.

Het verslag van de workshop is hier te downloaden

Succesvolle workshop met omwonenden Landgoed Voorlei

14 november 2019

 

Op 13 november jl vond in de voormalige ‘Hulp en Heilkerk’ aan de Veursestraatweg een workshop met bezoekers en omwonenden van Landgoed Voorlei plaats. Afgelopen weken werden geïnteresseerden uitgenodigd om ideeën over de inrichting van de openbare ruimte in te dienen en zich aan te melden voor deze workshop.

Ruim 20 deelnemers gingen in gesprek met de landschapsarchitecten, ecologen, erfgoedspecialisten en leden van het team Landgoed Voorlei. Aan de hand van vier relevante thema’s te weten Sport & Spel, Ecologie, invulling van het Entreehuisje en Beheer & Onderhoud, zijn we gaan brainstormen over leuke en passende ideeën met respect voor de historie, natuur en cultuur van deze plek. Kunstenaars en cartoonisten maakten een creatief beeldverslag, waarmee ze de kern van de sessies treffend wisten te raken.

Een van de ideeën die op veel steun kon rekenen was een (natuur)speelplek voor kinderen. Maar ook een jeu de boulesbaan, waar recreëren en ontmoeten mooi samengaan. Om optimaal gebruik te maken van de natuur op het landgoed werd ook de idee besproken om iets met natuureducatie te gaan doen. Daarnaast was voor de deelnemers het meer uitnodigend maken van de entreehuisjes een belangrijk thema, omdat het de eerste indruk is die het landgoed geeft. Suggesties die besproken zijn waren een landwinkel met producten van het landgoed en omgeving of een mini bed & breakfast. Kortom, aan creatieve ideeën geen gebrek.

De deelnemers kwamen er ook achter dat het niet altijd even makkelijk is om recht te doen aan de wensen van zowel bewoners als bezoekers en dat beheer en onderhoud een lastig onderwerp is. Wie voert immers de regie op het openbaar gebied en wie financiert het onderhoud van het landgoed? Zo werd er bijvoorbeeld voorgesteld om ‘huisregels’ van het landgoed vast te leggen voor zowel bewoners als bezoekers. En dat het een oplossing kan zijn om een professional aan te stellen die in opdracht van een overkoepelende stichting het beheer voor zijn rekening neemt.

Heel veel nuttige en inspirerende gedachten die wij meenemen in de verdere planontwikkeling. De volgende stap is nu dat wij de ideeën beoordelen op (financiële) haalbaarheid en toepasbaarheid binnen de bestaande plannen. Het verzoek om te kijken of we niet meteen al, buiten de formele planvorming om, wat eerste ideeën kunnen realiseren, nemen wij zeker ter harte.

Nogmaals veel dank aan alle deelnemers!

Denkt u mee over de inrichting van Landgoed Voorlei?

11 oktober 2019

 

Op woensdag 13 november organiseren we een workshop over de inrichting van de openbare ruimte op Landgoed Voorlei. De deelnemers, de landschapsarchitect, leden van de Klankbordgroep en ons team bespreken vier relevante thema’s voor de inrichting van het landgoed. Dit zijn Sport & Spel, Ecologie, het Entreehuisje en Beheer & Onderhoud. Een uitgelezen gelegenheid om uw ideeën in te brengen ten behoeve van de toekomst van dit prachtige landgoed.

Wij zijn benieuwd naar uw ideeën
In september deden we een oproep om ideeën rond de vier bovengenoemde thema’s in te dienen. Extra ideeën zijn nog steeds van harte welkom! De Klankbordgroep beoordeelt in samenwerking met ons team alle ingediende ideeën op basis van creativiteit en haalbaarheid en bepaalt daarmee welke inzenders worden uitgenodigd voor deelname aan de workshop. In de workshop gaan wij daarmee gezamenlijk aan het werk.

De workshop
Locatie: Veurgebouw (eerste verdieping), Veursestraatweg 185, Leidschendam

Het programma
19.15 uur: De koffie staat klaar, daarna gaan we van start met het volgende programma:
19.30 uur: Toelichting op de plannen voor de inrichting van de openbare ruimte op Landgoed Voorlei en het programma van de avond door landschapsarchitect Edzo Bindels.
19.40 uur: Korte presentatie van vier experts over de vier thema’s. Hierna kiest elke deelnemer twee thema’s waaraan hij/zij in de workshoprondes wil werken.
20.00 uur: Workshopronde 1 – u gaat in groepjes en onder leiding van een expert aan het werk aan thematafels. Voor alle thema’s is inspirerend beeldmateriaal aanwezig zodat we samen zo concreet mogelijke ideeën kunnen ontwikkelen.
20.30 uur: Workshopronde 2 – idem workshopronde 1
21.00 uur: Presentatie van de resultaten van de thematafelsessies aan de hele groep.
21.30 uur: Afsluiting

De resultaten worden vastgelegd in een tekstueel verslag én tekeningen. De resultaten die in het plan passen en financieel haalbaar zijn, nemen we mee in de verdere vormgeving van het landgoed.

Ideeën indienen en aanmelden voor de workshop
U kunt uw ideeën indienen en/of zich aanmelden voor de workshop via info@voorlei.nl. Dit kan tot 1 november o.v.v. uw naam en adres. We vragen u daarbij aan te geven in welk(e) thema (’s) u geïnteresseerd bent. Gezien het interactieve karakter van de avond hanteren we een maximum aantal deelnemers. U ontvangt bericht of u kunt deelnemen.

Deel uw idee over de openbare ruimte van Landgoed Voorlei

18 september 2019

 

Landgoed Voorlei is en blijft een vrij toegankelijk landgoed. Ideaal om te wandelen, te fietsen en volop te genieten van de natuur. Bij de inrichting van de openbare ruimte willen wij dan ook goede ideeën van onze buren, bewoners of bezoekers meenemen in de planvorming. We nodigen u dan ook van harte uit om uw ideeën met ons te delen.
Meedenken kan over de nieuwe functie van het entreehuisje. Of over bijvoorbeeld het plaatsen van bijenkasten en de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Vindt u dat er speelplekken voor kinderen moeten komen of juist sporttoestellen voor volwassenen? Hoe kunnen we het beheer van de openbare ruimte organiseren en met wie? Als u een goed idee heeft, dan horen wij dat graag. Stuur uw idee naar info@voorlei.nl en misschien wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan een workshop met de landschapsarchitect, leden van de Klankbordgroep en ons eigen team van betrokkenen.

U kunt uw idee indienen tot 15 oktober 2019. Doe dat op uw eigen manier. Wij zijn sowieso blij met uw inbreng. We beoordelen de ideeën samen met de Klankbordgroep op creativiteit en haalbaarheid. Tijdens een workshop in november gaan we met experts doorpraten over een selectie van de ideeën voor de volgende onderwerpen: 1) Sport en spel, 2) Ecologie, 3) het Entreehuisje en 4) het Beheer en Onderhoud. Als de resultaten van de workshop in het plan passen en financieel haalbaar zijn, nemen we deze mee in de vormgeving van het landgoed.

Een nieuw thuis voor vleermuizen

18 september 2019

 

Ecologen van adviesbureau Aveco de Bondt brengen de ecologische waarden van Landgoed Voorlei in kaart. Onderzocht is de aanwezigheid van beschermde flora en fauna. Duidelijk is geworden dat er verschillende vleermuizenpopulaties op het Landgoed zijn. Er zijn dan ook speciale kasten geplaatst om de populaties tijdens de realisatie van de bouwplannen een veilige verblijfplaats te geven. Op dit moment hangen er al kasten aan o.a. het Ketelhuis en het kantoorpand naast de Kerk.

Uitgangspunt is dat mens en dier zich thuis voelen op het Landgoed. De natuur neemt dan ook een vooraanstaande plaats in bij de plannen voor de nieuwbouw en de openbare ruimte. Het natuur inclusieve ontwerp zorgt ervoor dat het gebied zich zal ontwikkelen tot een aantrekkelijk ecosysteem op de grens van stad en land.

Aanvraag kapvergunning

18 september 2019

 

Begin september hebben wij een kapvergunning aangevraagd voor een groot aantal bomen op ons Landgoed. Deze kap dient twee doelen: het verwijderen van de populieren die niet langer veilig zijn en de beplanting van hoogwaardiger boomsoorten. Zodat de ‘groene’ kwaliteit van het landgoed omhoog gaat. De kap zal op 4 plekken plaatsvinden: langs het ‘Zwarte Pad’, een dwarspad op de Lijtweg, een bosperceel nabij Vlietzicht en tenslotte langs de Frekeweg. Voor elke gekapte boom planten wij een nieuwe boom op ons Landgoed terug. De kap zal begin volgend jaar plaatsvinden en we denken nog na over creatief hergebruik van het kaphout op het landgoed.

Een gedeelte van de populieren heeft een matige kwaliteit. De bomen vormen een potentieel veiligheidsrisico omdat ze takken kunnen verliezen en kunnen omwaaien in een storm. Populieren zijn snelle groeiers en hebben een beperkte levensduur. Als ze te groot worden, worden ze onveilig. De kap wordt voorbereid en begeleid door een boomdeskundige en een ecoloog heeft de ecologische waarde van de te kappen bomen zorgvuldig in kaart gebracht. We hebben er overigens voor gekozen om in de winter te kappen omdat we dan broedende vogels en andere dieren niet storen. Uiteraard hebben we deze werkzaamheden besproken met de betrokken bewoners en houden wij betrokkenen op de hoogte van eventuele ontwikkelingen en/of nadere informatie.

Bestemmingsplan stand van zaken

18 september 2019

 

Samen met de gemeente werken wij aan het nieuwe bestemmingsplan voor Landgoed Voorlei. De verwachting is dat de gemeente het nieuwe bestemmingsplan in oktober a.s. openbaar zal maken en in het najaar zal ook een informatieavond worden georganiseerd. Begin volgend jaar verwachten wij dat de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt. Dit plan is vervolgens de basis voor de realisatie van Landgoed Voorlei.

Archeologisch onderzoek op Landgoed Voorlei

18 september 2019

 

Bureau Transect heeft in juni een inventariserend archeologisch veldonderzoek uitgevoerd in het kader van de bestemmingsplanprocedure. Met een groot aantal grondboringen is de ondergrond van Landgoed Voorlei nauwkeurig in beeld gebracht en inmiddels is dit onderzoek afgerond. De conclusie is dat er met dit onderzoek geen bijzonderheden in de bodem zijn aangetroffen.

Deze uitkomsten worden in het bestemmingsplan meegenomen. De verwachting is wel dat we ook in de toekomst opnieuw nader onderzoek zullen verrichten. Met name op die plekken waar bouwactiviteiten zijn gepland.

Toelichting door erfgoedexpert Ben Verfürden

4 september 2019

 

Ben Verfürden is directeur van Hylkema Erfgoed, Advies en Ontwerp, gespecialiseerd in de restauratie en herbestemming van monumenten. Het bureau adviseert over de omgang met de bestaande bebouwing op Voorlei en ontwerpt de woningen in de te handhaven gebouwen. In deze video vertelt Ben over het erfgoed op Voorlei.

Toelichting door landschapsontwerper Edzo Bindels

25 juni 2019

 

Edzo Bindels is Partner en landschapsontwerper bij het gerenommeerde bureau West 8. West 8 heeft een lange staat van dienst in het ontwerpen van landgoederen en parken. Met zijn collega’s ontwierp hij het stedenbouwkundig plan en de groenstructuur van Landgoed Voorlei. In deze video legt hij uit hoe West 8 het echte landgoedgevoel neerzet, met respect voor de historie van de plek.

Open Dag

25 juni 2019

 

Zaterdag 9 maart j.l. vond de open dag plaats in het Veurhuis op Landgoed Voorlei, het voormalig Park Schakenbosch. Bezoekers konden zo kennisnemen van de actuele status van de plannen en in gesprek gaan met de experts. Daarnaast werden zij uitgenodigd om met een routekaart in de hand een rondwandeling over het Landgoed te maken. De routekaart toonde per deellocatie de hoofdlijnen van het plan. Op de drukbezochte open dag spraken wij met omwonenden en geïnteresseerden.
Een kleine greep uit hun reacties:

“De waterpartijen, de bomen en het behoud van het park spreken mij erg aan. Dat geldt evenzeer voor de diversiteit aan nieuwbouw.”

“Ik wil me er sterk voor maken om 1 of meer gemeenschappelijke ruimtes te creëren. Zodat de bewoners elkaar makkelijk kunnen ontmoeten. En er eenvoudig gemeenschappelijke activiteiten kunnen worden georganiseerd. Misschien is een tuinpark een goed voorbeeld. Dan kan samen worden onderhouden en vormt een aantrekkelijk decor voor activiteiten.”

“Uitstekend georganiseerde open dag. Blij dat we gekomen zijn. Erg te spreken over hapjes, drankjes, informatievoorzieningen, activiteiten voor de kinderen.”

Zorgcentrum op Landgoed Voorlei

25 juni 2019

 

Stichting Cardia en Schakenbosch BV bereiden samen de komst voor van een kleinschalig verpleeghuis op Landgoed Voorlei. Dit verpleeghuis komt in de nieuwbouw achter de monumentale kerk en biedt plaats aan zo’n 48 bewoners. In de kerk wordt een eerstelijns gezondheidscentrum gevestigd met rechtstreeks toegankelijke zorg. De twee gebruikers delen een gezamenlijke entree. Met dit zorgcluster wordt invulling gegeven aan de wens om de zorgfunctie op het Landgoed voort te zetten.

Naar verwachting start de bouw in 2020. Het verpleeghuis zal dan in 2022 haar deuren openen. De kerk wordt ingericht als een multifunctionele ruimte waarin naast zorg ook ruimte is voor vieringen van Cardia en mogelijk culturele activiteiten. Onderdeel van de plannen wordt ook horeca aan de voorzijde van de kerk.

Hans Broekman (Directeur Schakenbosch BV): “Zorg zit in het DNA van deze plek. Wij zijn blij dat we met Cardia een partner hebben gevonden die hier invulling aan kan geven. Landgoed Voorlei is een plek waar mensen zich in alle leeftijdsfasen thuis moeten kunnen voelen.”

Bestemmingsplan

25 juni 2019

 

De gemeente en Schakenbosch BV werken hard aan het tot stand komen van het Ontwerp Bestemmingsplan voor Landgoed Voorlei. In dit bestemmingsplan worden de planologisch-juridische kaders voor de nieuwe ontwikkeling vastgelegd. Dit bestemmingsplan wordt naar verwachting na de zomervakantie ter visie gelegd door de gemeente. U zult hierover rond die tijd door de gemeente nader worden geïnformeerd.

De huidige bestemming van Schakenbosch is zorg. Het bestemmingsplan dateert uit 1978 en is dan ook ruim over de datum. Middels een zogenaamde Beheersverordening is het plan geconserveerd. Het nieuwe bestemmingsplan laat maximaal 325 woningen en een zorgvoorziening toe in het gebied. Verder is het Ruimtelijk Kader uit december 2017 richtinggevend.

Archeologisch onderzoek op Landgoed Voorlei

25 juni 2019

 

In de zomermaanden wordt er op Landgoed Voorlei een zogenaamd boorkernenonderzoek uitgevoerd. Zo’n 290 boringen tot ca. 3 meter diep moeten een beter inzicht opleveren in de archeologische situatie ter plaatse. Het gebied maakt deel uit van een zone waar een vergrote kans is op het vinden van archeologische resten. Een helder beeld van de archeologische situatie van het Landgoed is nodig voordat het bestemmingsplan door de gemeente kan worden vastgesteld.

Op basis van dit onderzoek wordt bepaald welk vervolgonderzoek nodig is. Een eventueel vervolgonderzoek zal in het najaar plaatsvinden in de vorm van een zogenaamd proefsleuvenonderzoek op plekken die daartoe aanleiding geven. Zo nodig informeren wij u hierover opnieuw.

Snoeiwerkzaamheden op Landgoed Voorlei

28 maart 2019

 

Vanaf maandag 25 maart is de hovenier bezig met snoeiwerkzaamheden in het park. Dit gaat ongeveer 6 tot 7 dagen duren.  Hiervoor rijden er de komende dagen grote trekkers door het park. Zij rijden de gerooide takken naar achteren. Daar worden ze tot snippers vermalen en gecomposteerd. Deze compost wordt later weer in het park gebruikt.  De hoveniers houden uiteraard zo goed mogelijk rekening met wandelaars en andere parkbezoekers. Wij vertrouwen op wederzijds begrip en voorzichtigheid.

Open dag Landgoed Voorlei 9 maart

21 februari 2019

 

Zaterdag 9 maart a.s. bent u tussen 15.00 en 17.30 uur welkom in het Veurhuis aan de Veursestraatweg 185. Deze middag kunt u op elk gewenst moment tussen 15.00 en 17.30 uur op eigen gelegenheid de actuele status van de plannen komen bekijken en in gesprek gaan met diverse betrokken experts. Daarnaast kunt u, aan de hand van een speciale routekaart die een vooruitblik geeft op de hoofdlijnen van het plan, een rondwandeling maken over het park. Speciaal voor kinderen is er gelegenheid om onder begeleiding te knutselen.

Om te kunnen anticiperen op het aantal gasten is aanmelding vooraf noodzakelijk. Graag vóór 4 maart via info@voorlei.nl o.v.v. Open dag Landgoed Voorlei. Geeft u alstublieft ook aan met hoeveel personen u gaat komen.